Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ploegparts


Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de onderneming, Ploegparts, gevestigd te Roelofarendsveen en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 27344242, hierna te noemen: “Ploegparts”, en een wederpartij, hierna te noemen: “Koper”, waarop Ploegparts deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2. Prijzen

2.1 Alle door Ploegparts vermelde prijzen zijn inclusief BTW en in euro (€) tenzij anders is aangegeven.

2.2 Alle door Ploegparts vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van juistheid.

2.3 Prijzen in offertes zijn tot ten hoogste 30 dagen na offertedatum geldig.

Artikel 3. Levering en verzending

3.1 Indien een product of goed dat niet op voorraad is wordt besteld zal worden aangegeven wat de verwachte levertijd hiervan is. Vertragingen zullen door Ploegparts telefonisch of per email aan de Koper worden gemeld.

3.2 Alle door Ploegparts aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Ploegparts is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van levertijden.

3.3 Goederen en producten kunnen persoonlijk worden afgehaald of op verzoek van de Koper worden verzonden. De kosten van verzenden zijn altijd voor de Koper.

3.4 Bij het verkiezen van verzenden met vooruitbetaling dient het overeengekomen bedrag gestort te zijn op de rekening van Ploegparts, alvorens het artikel verzonden wordt.

Artikel 4. Onderzoek, retourneringen en reclames.

4.1 De Koper heeft de verplichting om bij ontvangst te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Ploegparts daarvan binnen 10 werkdagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Koper geacht de goederen te hebben aanvaard.

4.2 Producten kunnen binnen 10 werkdagen na ontvangstdatum worden geretourneerd. Uitzondering hierop zijn speciaal bestelde producten en gebruikte producten, zie 4.3 en 4.4. Retourneringen dienen binnen 10 werkdagen bij Ploegparts te zijn aangeboden of schriftelijk aan Ploegparts te zijn gemeld. Creditering vindt plaats nadat de producten door Ploegparts retour zijn ontvangen en deze voldoen aan de volgende voorwaarden: -De betreffende aankoopfactuur of een kopie daarvan is bijgesloten. -De producten zitten in de oorspronkelijke verpakking die niet verder is geschonden dan nodig is om het product te kunnen inspecteren -De producten zijn niet gebruikt, gemonteerd of aangesloten geweest en zijn niet beschadigd of ernstig vervuild.

4.3 Speciaal bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd, tenzij is aangetoond dat de betreffende producten niet aan de overeenkomst beantwoorden. Onder een speciaal besteld product wordt verstaan een product of goed dat niet door Ploegparts in voorraad wordt gehouden en dat na overeenkomst met de Koper, voor de Koper wordt besteld.

4.4 Gebruikte producten kunnen niet worden geretourneerd. Koper dient een gebruikt product voor aankoop persoonlijk te inspecteren om zich ervan te verzekeren dat een gebruikt product aan de verwachtingen van de Koper voldoet. Ook indien Koper besluit van inspectie af te zien kunnen gebruikte producten niet worden geretourneerd.

4.5 Ploegparts is niet verantwoordelijk voor het functioneren van los aangeschafte artikelen die in een bestaande configuratie of situatie worden geïntegreerd. Koper dient zich er voor aankoop zelf van te verzekeren dat bovenstaande geen problemen kan of zal opleveren. Problemen veroorzaakt door het niet juist controleren van bovenstaande zijn voor rekening van Koper en geven geen recht op terugname, omruil of restitutie.

4.6 De op publicaties van Ploegparts vermelde informatie en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van juistheid. De actueel te leveren artikelen kunnen verschillen van de afgebeelde en/of gepubliceerde artikelen. Hieraan kunnen door koper geen rechten worden ontleend en dit is nimmer een reden voor terugname, omruil of restitutie.

Artikel 5. Aansprakelijkheid.

5.1 Ploegparts is nimmer aansprakelijk voor schade voortkomend uit verkeerde montage van geleverde producten, of in verkeerde toepassingen gemonteerde producten alsmede het niet functioneren van geleverde producten. Alle geleverde producten dienen te worden gemonteerd door een daarvoor gecertificeerd monteur en conform de richtlijnen van de fabrikant.

5.2 Indien Ploegparts aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

5.3 Ploegparts is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ploegparts is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

5.4 PloegParts is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door toedoen van derden waarvan PloegParts zich op eigen initiatief of door aanwijzing c.q. instructies van de Koper bedient.

5.5 Ploegparts is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

5.6 Indien Ploegparts aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ploegparts beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Ploegparts zal echter nooit hoger zijn dan het bedrag dat zijn verzekeraar uitkeert in een dergelijk geval.

5.7 De aansprakelijkheid van Ploegparts is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ploegparts.

Artikel 6. Betaling en aanbetaling

6.1 Bij het persoonlijk afhalen van goederen of producten geschiedt betaling uitsluitend á contant tenzij anders overeen gekomen.

6.2 Facturen dienen betaald te zijn binnen 14 dagen na factuurdatum.

6.3 Onder aanbetaling wordt verstaan een deelbetaling die dient als zekerheid dat een factuur waarop de aanbetaling van toepassing is volledig door de Koper wordt voldaan. Een aanbetaling is nimmer vrijblijvend en kan niet worden teruggevraagd of gecrediteerd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle te leveren producten en goederen blijven eigendom van Ploegparts totdat het volledige factuurbedrag van de factuur waarop de producten aan de Koper zijn gefactureerd is voldaan.

Artikel 8. Verwerking Persoonsgegevens

8.1 Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Ploegparts persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ploegparts verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring.

8.2 In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt Ploegparts nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ploegparts partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

9.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.